Trang chủ Tin dự án CƯ DÂN CÓ QUYỀN LỢI GÌ NẾU CHUNG CƯ BỊ GIẢI TỎA ?

CƯ DÂN CÓ QUYỀN LỢI GÌ NẾU CHUNG CƯ BỊ GIẢI TỎA ?

 Chủ sở hữu nhà chung cư có nhiều quyền lợi trong trường hợp nhà chung cư thuộc diễn phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Cư dân có quyền lợi gì nếu chung cư bị giải tỏa?

Cư dân có quyền lợi gì nếu chung cư bị giải tỏa

 Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 69/2021/NĐ-CP, chủ sở hữu nhà chung cư có các quyền lợi sau đây khi nhà chung cư thuộc diễn phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định..

 Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường nếu có.

Được cơ quan có thẩm quyền cấp GIấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư.

Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán nếu chủ sơ hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư.

Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Ngoài quyền lợi, chủ sở hữu nhà chung cư có các trách nhiệm:

Thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án theo phương án, giải pháp phá dỡ đã được duyệt Chấp hành và tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị và cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của Nghị định này Tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tham gia lấy ý kiến để lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này; tuân thủ các nội dung của hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở tái định cư đã ký kết; nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư khi mua, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật nhà ở.

Chấp hành các quyết định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu nhà chung cư Trường hợp chủ sở hữu tự lo chỗ ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà ở và các chi phí khác nếu có trong thời gian thực hiện dự án theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

Trường hợp chủ sở hữu không thể tự lo chỗ ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư để bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hứu theo các hình thư như:

Mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng quỹ nhà tái định cư hoặc đầu tưu xây dựng quỹ nhà bằng nguồn vốn từ ngân sách hoặc từ Quỹ đầu tưu phát triển,

Quỹ phát triển nhà ở của địa phương nếu có để bố trí chỗ ở tạm thời. Việc bố trí chỗ ở tạm thời phải bảo đảm thuận tiện cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng;

Trường hợp đầu tư xây dựng quỹ nhà để bố trí chỗ ở tạm thời thì phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở;trường hợp nhà ở bố trí tạm thời thuộc diện được bán thì chủ sở hữu đang ở nhà ở tạm thời có nhu cầu mua thì thực hiện bán nhà ở này cho các chủ sở hữu thay cho việc tái định cư; giá bán nhà ở này và việc thanh toán tiền chênh lệch nếu có được xác định như đối với trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tai định cư trong phương án bồi thường.

Việc bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được xác định rõ trong phương án bồi thường.

Ý kiến bình luận